De perfecte coach voor jou!

Vragen, klachten of opmerkingen
U kunt ons voor vragen, klachten en opmerkingen bereiken op werkdagen van 09:00 tot 18:00 (0486 48 71 97). Klik hier voor onze adresgegevens

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van For body and soul is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van HERBALIFE International, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van HERBALIFE International is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
De op deze site geplaatste ervaringen van gebruikers geven uitsluitend de persoonlijke mening en bevindingen weer van de betreffende inzender. Het zijn geen garanties dat u dezelfde resultaten boekt.

Privacy
Gegevens die u ons verstrekt voor het doen van een bestelling, dus de naam-, adres-, woonplaats- en betalingsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden. Mocht u vragen hebben over de gegevens die For body and soul over u als klant heeft, dan kunt u via de contactpagina reageren. U zult dan zo spoedig mogelijk de informatie ontvangen die wij eventueel van u hebben. Periodiek zullen de gegevens worden geschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover uw klanteninformatie nog aanwezig is en u deze wilt laten verwijderen, kunt u door middel van hetzelfde emailadres hiertoe aan ons een opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen : 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en	
overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door For
body and soul, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen 
van Opdrachtgever wordt door For body and soul uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief omzetbelasting en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 For body and soul is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit 
Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter 
zake van (in het gebruik van) de Producten of Diensten mochten lijden.
Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en
immateriële schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of
de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door For body 
and soul zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeen-
komst.
Artikel 2. Overeenkomst
2.1 De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien
deze mondeling, telefonisch of per e- mail wordt overeengekomen.
2.2 For body and soul behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder 
opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. 
Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft
de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist 
c.q. toelaat, heeft For body and soul het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden.
2.4 Op alle met For body and soul gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van
toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij
uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van For 
body and soul, tenzij partijen overeenkomen het geschil te onderwerpen aan 
arbitrage.
Artikel 3. Levertijd
3.1 Alle door For body and soul genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering
gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij 
het aangaan van de overeenkomst aan For body and soul bekend waren. Opgegeven 
leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. 
Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien-
baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienover-
eenkomstig verlaat. Bij een plotselinge deadline dient For body and soul schriftelijk
in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot leve-
ring moet worden geboden.

3.2 Overschrijding van de door For body and soul opgegeven leveringstermijnen,
door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoe-
ding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetref-
fende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst .

Artikel 4. Betaling

4.1 In geval van niet tijdige betaling is For body and soul gerechtigd de,
 voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen, 
op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschul-
digde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is 
niet gehouden een reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.

4.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met betalen, zal een aangetekende
 aanmaning worden verstuurd. De kosten hiervan zullen bij het te betalen bedrag
worden bijgerekend.

4.3 Indien Opdrachtgever na aanmaning en sommatie in gebreke blijft met betalen,
zal For body and soul de invordering van de factuur (incl. administratiekosten 
en factuur rente) uit handen geven. De met deze invordering gemoeide kosten, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van 
opdrachtgever.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 For body and soul voor van alle door haar geleverde goederen tot op het 
moment van volledige betaling van de prijs van alle door For body and soul
aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele 
vorderingen voor door; ten behoeve van de klant in het kader van de levering 
van goederen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en 
hetgeen For body and soul van de klant te vorderen mocht hebben wegens een 
tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen For body and soul en de
 klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 For Body and soul is nimmer aansprakelijk  voor enige indirecte schade,
zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis, of 
enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke 
hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte 
schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respec-
tievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar 
geleverde mediaproductie.

6.2 De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elek-
tromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op 
het gebied van behoud en beveiliging van de data.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien Uw Welzijn door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens 
Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort 
voor de duur van de overmachttoestand.

7.2 Ingeval van Overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)ver-
goeding, ook niet als For body and soul als gevolg van de overmacht enig voor-
deel mocht hebben.

7.3 For body and soul zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende)
Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Beëindiging Opdracht

8.1 For body and soul is te allen tijden gerechtigd om de uitvoering van een 
opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een
verstoorde relatie met Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surseance 
of een faillissement van Opdrachtgever. For body and soul is als dan nimmer
enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
Afbeeldingen slechts ter illustratie - de producten op deze website kunnen ver-
schillen van de uitgeleverde producten.

Wij helpen je graag verder!